Ποιότητα

Η νομοθεσία, στις περισσότερες χώρες, απαιτεί από τους ιδιοκτήτες εταιρειών τροφίμων να εφαρμόζουν τις αρχές ISO στα συστήματα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Εκτός από την νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, το ISO 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που ως στόχο έχει την μείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων (κρίσιμο σημείο έλεγχου) για ένα ασφαλές προϊόν για την υγεία του καταναλωτή.

Η εταιρεία SEA WORLD Α.Ε.Β.Ε και τα καταστήματα του ομίλου, καθιερώνουν, τεκμηριώνουν, εφαρμόζουν και διατηρούν ένα αποτελεσματικό σύστημα για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ) που παράγει και επικαιροποιεί όταν χρειάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000.

Το αρμόδιο τμήμα ISO 22000 της εταιρείας πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα καταστήματα του δικτύου με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής στην πράξη όλων των προβλεπόμενων από το σύστημα διαδικασιών και οδηγιών.

Sea world, TUV Hellas

Η Sea world είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας ISO 22000:2005 στην επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή κατεψυγμένων αλιευμάτων, καθώς και τα καταστήματα του ομίλου στην παραλαβή, αποθήκευση και διάθεση αυτών.